Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní.
V této rubrice již brzy naleznete vše o okrsku Smrk do kterého spadá SDH Kunčice, Čeladná, Staré Hamry a Ostravice.
Nové telefonní číslo hasičů v Kunčicích je:
724 161 999
 

Oficiálni web Sboru dobrovolných hasičů Kunčice p.O.

 

SDH Staré Hamry

Starosta : Ivo Franke

Náměstek starosty a jednatel : Ing. Rudolf Franta

Velitel jednotky : Ing. Jan Klepáč

Velitelé družstev : Tomáš Kubačák, Ivo Franke, Jaroslav Kubala ml.

Hospodář : Zuzana Faltýnková
Kontakt na velitele SDH:
klepac.jan@seznam.cz
Místní jednota ČSPO ve Starých Hamrech byla založena v roce 1912. Dne 9. srpna 1911 byla podána na c.K. hejtmanství ve Frýdku podána žádost o povolení založení Sboru dobrovolných hasičů ve St. Hamrech.

Žádost byla kladně vyřízena a tak se dne 24. března 1912 konala ustavující valná hromada, v hotelu Duda.

Svolavatelem byl Karel Šmuk, který schůzi zahájil a řídil. Valná hromadase konala za značné účasti občanů a za účasti 28 členů sboru dobrovolných hasičů z Ostravice.

Ustavující valná hromada zvolila si první výbor v následujícím sestavení:

Starosta sboru: Augustin Duda, pila

Velitel Karel Šmuk, obchodník

Podvelitel:Augustin Duda, kovář

Náčelník I. oddílu Josef Božoň, zednický mistr

Podnáčelník: Josef Duží, obuvník

Náčelník II. oddílu: Josef Kaňák, rolník

Podnáčelník: Josef Kurečka, rolník

A další funkce.

Valná hromada schválila stanovy sboru a stanovila příspěvky pro činné 10h. měsíčně, přispívající 3K. a zakládající 50 K. jednou pro vždy.


Během těchto let přistoupilo mnoho hasičstva a byly stanoveny funkce,jako např.:

Trubači

Zbrojmistři

Lezci

Stříkačníci


Schůzová činnost za 50 let


Do roku 1946 konaly se všechny schůze jednoty v hostinci u Barona. Po jeho zrušení se pak konaly schůze střídavě v hotelu Duží a hotelu Duda.

Za uplynulých 50 let bylo celkem:

1 schůze ustavující

2 schůze jubilejní v roce 1937 a 1947

45 valných hromad a výročních schůzí

58 členských schůzí

30 výborových schůzí

Od roku 1914 do roku 1919 sbor neměl žádnou činnost, jelikož všichni členové byli narukováni v I. Světové válce


Požární zbrojnice-inventářPrvní požární inventář byl uskladněn v roce 1912 v kuželně u hotelu Duda, až do postavení nové zbrojnice. V roce 1953 byla při zbrojnici přistavena zděná věž, která slouží na sušení hadic.

Začátky s pořizováním inventáře byly velmi těžké. Bylo nutno zakoupiti stříkačku a jinou požární výzbroj, ovšem peněz nebylo. Proto se vybíralo od občanů, dále byla provedena půjčka od místní spořitelny, takže výborová schůze 31. března 1912 schválila zakoupení ruční stříkačky a výstroje. Stříkačka byla dodána v dubnu 1912 a 15. září 1912 byla slavnostně vysvědcena. Kmotrou první stříkačky byla jana Boháčová. Slavnosti se zúčastnily sbory z Michálkovic, Polské Ostravy, Heřmani, Rychvaldu, Ostravice, Šenova, Sedliště. Střákačka byla ruční, se dvěma měděnými cylindry a byla v činnosti až do roku 1939. Dále bylo zakoupeno 200 m. hadic a výstroj pro 32 mužů, 3 bubovky, 4 háky, 1 burcovka. Cena všeho prvního inventáře byla 2.122 K.

V roce 1925 byl zakoupen vůz pro dopravu mužstva a naviják v ceně 7.656 Kčs.

V roce 1939 byla zakoupena motorová stříkačka v ceně 29.000 Kč. Tato částka byla zaplacena hlavně z darů. Spořitelna v bílé darovala 500 Kčs, obecní úřad Staré Hamry 5.000 Kč, matice osvěty 8.000 Kč., Zemská hasičská jednota 4.500 Kč, Tělocvičná jednota Sokol 4.500 Kč, Spořitelna Staré Hamry 2.500 Kč.

První slavnostní scičení s motorovou stříkačkou se konala 19. listopadu 1940. patronkou byla Marie Dudová.

Doprava stříkačky až do roku 1949 byla prováděna koňmi bratří Dudových. V roce 1949 bylo zakoupeno nákladní auto Morfia a v roce 1961 byla sboru přidělena Tatra 805, velmi výkonné nákladní auto.

V roce 1952 přechází majetek jednoty, který slouží požární činnosti na Místní národní výbor, který přebírá zodpovědnost za požární ochranu v obci a provádí veškeré financování požární ochrany.


PožáryHlavním úkolem místní jednoty bylo vždy předcházet požárům a když vznikl tak jej likvidovat. Za 50 let trvání vznikla celá řada požárů s mnoho povodní postihlo obec, při kterých členové jednoty vždy obětovně pomohly je zdolat.
Samaritánská činnostV roce 1925 byla při sboru ustanovena první samaritánská četa,která byla pětičlenná. Úkolem samaritánské čety, poskytovat při požárech první pomoc při úrazech. V rámci samaritánské činnosti byly pořádány samaritánské kurzy.


Kultura a osvětaMJ-ČSPO od svého založení nejen že se starala o prevenci a zdolávání požárů, ale také o kulturu a osvětu. Bylo to již za Rakouska rozšiřování českého časopisu „Slezský hasič“, později „Hasičské rozhledy“. Od roku 1954 je vydáván jednotný časopis „Požární ochrana“ a „Požární technika“


Knihovna

V roce 1912 krátce po založení sboru byla založena hasičská knihovna za pomoci Národní jednoty Slezské, která darovala sboru 60 knih. Prvním knihovníkem byl Josef Hrdel.


Divadlo-koncerty-zájezdy

U MJ-ČSPO v roce 1930 byl založen divadelní kroužek, který během doby doby trvání sehral několik divadelních her, jako. Ondráš, Pasekáři,atd.

Sbor se rovněž zúčastňoval oslav a požárních cvičení u sousedních sborů v Bílé, Frýdlantě, Neladné, Turzovce, atd. Již od svého založení jsou pořádány každoročně taneční večírky, které jsou početně navštěvovány, což svědčí o dobrém jménu a popularitě MJ-ČSPO.


Mladí požárníci

V roce 1957 bylo při MJ-ČSPO založeno žákovské družstvo z řad pionýrů při 9 leté střední škole. Prvním vedoucím byl Stanislav Holená. V roce 1958 převzal vedení Stanislav Kozák a od roku 1962 s. Fraant. Bernátek. Velitelem družstva byl žák Víťa Bernátek. Mladí požárníci velmi dobře si osvojili požární taktiku a každým rokem se zúčastňovali požárních cvičení a soutěží.


Požární sbor

V roce 1953 je ustaven při MNV požární sbor, jehož členové jsou z řad místní jednotky. Do roku 1960 tvořili požární družstvo.


Účast ve veřejném životěMJ-ČSPO od svého založení v rakousko-uherské monarchii byl spolkem ryze českým a již ve svých stanovách, již byly c.k. okr. hejtmanstvím schváleny je napsáno: Každé jednání a velení spolkové koná se v jazyku českém a zrušní tohoto odstavce má za následek rozpuštění sboru. V roce 1948 se stává MJ-ČSPO jednou ze složek Národní fronty. Zúčastňují se ze všeho veřejného života, oslav, výročí.